ผลงานปัจจุบัน:งานระบบความปลอดภัย


ติดตั้งและทดสอบระบบ MCVR


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ติดตั้งและทดสอบระบบ MCVR

มูลค่าโครงการ :52,978 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :1 เมษายน 2548

สิ้นสุดสัญญา :31 มีนาคม 2553

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :การท่าเรือแห่งประเทศสิงค์โปร์

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์