ผลงานปัจจุบัน:งานระบบป้องกันอัคคีภัย


ปรับปรุงและดูแลรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย


รายละเอียด ขอบเขตงาน :ปรับปรุงและดูแลรักษาระบบสัญญาณเตือนภัยในช่วงระยะเวลา 5 ปี

มูลค่าโครงการ :190,000 เหรียญสิงค์โปร์

เริ่มต้นสัญญา :1 เมษายน 2548

สิ้นสุดสัญญา :31 มีนาคม 2553

สถานะคู่สัญญา :ผู้รับเหมาหลัก

ชื่อเจ้าของสถานที่ :สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงค์โปร์

สถานทีตั้ง :ประเทศสิงค์โปร์