ผลงานที่ผ่านมา:งานก่อสร้าง แก้ไข และปรับปรุง

 
ลำดับ รายละเอียดขอบเขตงาน มูลค่าโครงการ เจ้าของงาน
1 ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 499 หลัง 193,249,514.75 บาท การเคหะแห่งชาติ
2 ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครพนม จำนวน 480 หลัง 177,593,525.85 บาท การเคหะแห่งชาติ
3 ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสกลนคร จำนวน 478หลัง 164,657,731.25 บาท การเคหะแห่งชาติ
4 ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดยโสธร จำนวน 423 หลัง 160,414,438.75 บาท การเคหะแห่งชาติ
5 ออกแบบและก่อสร้างโรงงาน  INNoValues 175,000,000.00 บาท INNOValues  Precision (Thailand) Ltd.
6 แก้ไข ปรับปรุงและต่อเติมบริเวณ บันได ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร Tampines Mall 6,878,000 US CapitaMall Trust
7 แก้ไขและปรับปรุงชั้นลอยและชั้น 2 ของอาคาร SDEมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 4,411,460.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
8 แก้ไขและปรับปรุงชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร DMRI มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 4,178,500.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
9 แก้ไขและปรับปรุงชั้น 1 , ชั้น 3 และชั้น 4  อาคาร EW1 และ แก้ไขปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4  อาคาร E5 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 6,369,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
10 แก้ไข  ปรับปรุง และต่อเติม ชั้น 2 และชั้น 5 อาคาร MD7 , ชั้น 2 และ ชั้น 4  อาคาร MD9 , ชั้น 4 อาคาร MD10 และต่อเติมชั้น 2 อาคาร S16 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 5,933,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
11 แก้ไขและปรับปรุงชั้น1 อาคาร Blk S1, ชั้น 3 , 4  อาคาร  S2 และ ชั้น 3 อาคาร S3 ( Lots 1703 & 2888 PT MK03 ) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 2,318,551.40  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
12 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร 13 , 14 & 15  ( Lots 1703 &2888 PT MK03 ) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 4,393,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
13 แก้ไขปรับปรุงและต่อเติม ชั้น 5 , 6 , 7 และชั้น 8 อาคาร E1 , ชั้น 2 อาคาร E2 ,ชั้น 6 อาคาร E3 , ชั้น 4 และ 5 อาคาร E4 , ชั้น 2 และ 3 อาคาร E5 และแก้ไขบันไดภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 7,493,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
14 แก้ไขและปรับปรุงชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร S5 (Lots 1703 & 2888 PT  MK03)    มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 4,569,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
15 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S15 ชั้น1  ถึงชั้น 5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 2,669,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
16 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S5 ชั้น 1 , อาคาร S9 ชั้น 2 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ( CUA-NUS170-Package 6 ) 5,623,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
17 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร SDE1 ชั้น 4 และอาคารSDE 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 1,339,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
18 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S4  ชั้น 2 , 3 และ อาคาร  S14  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์    มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
19 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร EA , E1A , E4 และ E4A คณะวิศวกรรมศาสตร์และชั้น 1 อาคาร S5 ( lots 1704 & 2888 PT ( SL ) ) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  1,293,000.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
20 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S3 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ( Lots 3433 , 3434 & 2888 PT ( SL ) MK 3 Kent Ridge )1,083,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
21 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S4A คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย แห่งชาติสิงคโปร์  1,469,300.00  เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
22 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S15 ชั้น 1 และชั้น 2[ Lots 1703 & 2888 PT ( SL ) MK 3 Kent Ridge] มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 559,330.00 เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
23 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร S2 ชั้น 3 [ Lots 1703 MK 03 Kent Ridge ]มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 739,330.00 เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
24 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร E1A ชั้น 4 และอาคาร E3 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 1,493,300.00 เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
25 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร AS1 , AS2 และ AS3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 311,645.00 เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
26 แก้ไข ปรับปรุง และต่อเติมโรงพยาบาลของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ [ NUS lots 1888& 2080 MK 03 Lower Kent Ridge Road ] 733,000.00 เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
27 แก้ไขและปรับปรุงอาคาร อาคารสำนักงาน ( อาคาร 3 และ 5 )ของมหาวิทยาลัย Nanyang Technological 2,291,454.00 เหรียญสิงคโปร์ มหาวิทยาลัย Nanyang Technological (NTU)